IsMiscFunctionKey(3) keysym を分類するマクロ

Other Alias

IsCursorKey, IsFunctionKey, IsKeypadKey, IsModiferKey, IsPFKey, IsPrivateKeypadKey

書式

IsCursorKey(keysym)

IsFunctionKey(keysym)

IsKeypadKey(keysym)

IsMiscFunctionKey(keysym)

IsModifierKey(keysym)

IsPFKey(keysym)

IsPrivateKeypadKey(keysym)

引き数

keysym
調べる KeySym を指定する。

説明

マクロ IsCursorKey は、指定した KeySym がカーソルキーならば True を返す。

マクロ IsFunctionKey は、指定した KeySym がファンクションキーならば True を返す。

マクロ IsKeypadKey は、指定した KeySym がキーパッドのキーならば True を返す。

マクロ IsMiscFunctionKey は、指定した KeySym が雑多な機能キーならば True を返す。

マクロ IsModiferKey は、指定した KeySym がモディファイアキーならば True を返す。

マクロ IsPFKey は、指定した KeySym が PF キーならば True を返す。

マクロ IsPrivateKeypadKey は、指定した KeySym がベンダ独自のキーパッドのキーならば True を返す。